Journal archive for Google Scholar Robot!

Internal Auditors

حسابرسان داخلی ( دو ماهنامه )Volume 3, Number 4 (2018-1)


سیرتکاملی حرفه حسابرسی داخلی در قرن بیستم
سیرتکاملی حرفه حسابرسی داخلی در قرن بیستم
| [PDF-FA] | [XML] |

مذاکره در حسابرسی داخلی
مذاکره در حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت آشنایی حسابرسان داخلی با چارچوب COBIT5
ضرورت آشنایی حسابرسان داخلی با چارچوب COBIT5
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه های مهندسی
نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک پروژه های مهندسی
| [PDF-FA] | [XML] |

به سوی چارچوب نظری تردید حرفه ای در حسابرسی
به سوی چارچوب نظری تردید حرفه ای در حسابرسی
| [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی‌های حسابرسان داخلی کارآمد
ویژگی‌های حسابرسان داخلی کارآمد
| [PDF-FA] | [XML] |

جوایز بین‌المللی انجمن حسابرسان داخلی
جوایز بین‌المللی انجمن حسابرسان داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست
سخن نخست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-9)


Assisting Small Internal Audit Activities in Implementing International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing
کمک به واحدهای حسابرسی داخلی کوچک برای رعایت استانداردهای اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

تبیین و تقویت ارتباطات و همکاری میان حسابرسی داخلی و مستقل
تبیین و تقویت ارتباطات و همکاری میان حسابرسی داخلی و مستقل
| [PDF-FA] | [XML] |

Ten key IT considerations for internal audit: Effective IT risk assessment and audit planning
ملاحظات فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی(ارزیابی مؤثر ریسک فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی حسابرسی داخلی)
| [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه‌وتحلیل استخدام یا برون‌سپاری خدمات حسابرسی داخلی
تجزیه‌وتحلیل استخدام یا برون‌سپاری خدمات حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

Integrated Reporting And The Emerging Role Of Internal Auditing
نقش نوظهور حسابرسان داخلی در گزارشگری یکپارچه
| [PDF-FA] | [XML] |

Dialectics and internal audit
کاربرد منطق دیالکتیک در حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

Mort Dittenhofer
مورت دیتنهوفر
| [PDF-FA] | [XML] |

گرامی داشت زادروز «حسابرس داخلی خبره»
گرامی داشت زادروز «حسابرس داخلی خبره»
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-5)


اسامی اعضا
اسامی اعضا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استقلال و بی طرفی حسابرسان داخلی
استقلال و بی طرفی حسابرسان داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش عدم آشنایی مدیران با حسابرسی داخلی
چالش عدم آشنایی مدیران با حسابرسی داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین سطح ریسک قابل پذیرش سازمان و جاری سازی آن با رویکرد تدوین بیانیه ی سطح پذیرش
تعیین سطح ریسک قابل پذیرش سازمان و جاری سازی آن با رویکرد تدوین بیانیه ی سطح پذیرش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون شناخت سیستم و فرایند ارزیابی کنترل های داخلی
آزمون شناخت سیستم و فرایند ارزیابی کنترل های داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برقراری ارتباط میان چارچوب کنترل داخلی کوزو و مدل سه خط دفاعی
برقراری ارتباط میان چارچوب کنترل داخلی کوزو و مدل سه خط دفاعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گناهان نابخشودنی حسابرس داخلی و فضائلی به منظور پرهیز از آن
گناهان نابخشودنی حسابرس داخلی و فضائلی به منظور پرهیز از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی پیشکسوتان حرفه حسابرسی داخلی
معرفی پیشکسوتان حرفه حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست (سردبیر)
سخن نخست (سردبیر)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2015-5)


بخش آموزش: برنامه های حسابرسی ضد رشوه و فساد
بخش آموزش: برنامه های حسابرسی ضد رشوه و فساد
| [PDF-FA] | [XML] |

بخش آموزش: 10راه برای اندازه گیری وجود جو اخلاقی در سطح بالای سازمان ( Tone at the Top)
بخش آموزش: 10راه برای اندازه گیری وجود جو اخلاقی در سطح بالای سازمان ( Tone at the Top)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بخش فنی: نمونه گزارش حسابرسی داخلی
بخش فنی: نمونه گزارش حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

بخش فنی: طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای مدل کوزو
بخش فنی: طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای مدل کوزو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگو با پیشکسوتان حرفه حسابرسی داخلی: میرفریدون شهلاوی
گفتگو با پیشکسوتان حرفه حسابرسی داخلی: میرفریدون شهلاوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشکستوان حرفه: آنتون ون وایک
پیشکستوان حرفه: آنتون ون وایک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی داخلی در سال 2020
حسابرسی داخلی در سال 2020
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز حسابرسی داخلی: گاه شمار حسابرسی داخلی
چشم انداز حسابرسی داخلی: گاه شمار حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

بخش عمومی: رسوایی در فدراسیون بین المللی فوتبال
بخش عمومی: رسوایی در فدراسیون بین المللی فوتبال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده حسابرسی داخلی و نقش انجمن حسابرسان داخلی ایران
آینده حسابرسی داخلی و نقش انجمن حسابرسان داخلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست: تحلیلی بر حسابرسی داخلی در بخش عمومی
سخن نخست: تحلیلی بر حسابرسی داخلی در بخش عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

abstract
مشخصات و فهرست هفتمین شماره
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 5 (2015-6)


اطلاع رسانی: دوره های آموزشی شرایط عضویت، لیست اعضای حقوقی انجمن
اطلاع رسانی: دوره های آموزشی شرایط عضویت، لیست اعضای حقوقی انجمن
| [PDF-FA] | [XML] |

دردسرهای رشد
دردسرهای رشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر وجود کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس
تأثیر وجود کمیته ی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی داخلی و تقلب
حسابرسی داخلی و تقلب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش حسابرسی داخلی در اصول راهبری شرکت ها و بحران های جاری
نقش حسابرسی داخلی در اصول راهبری شرکت ها و بحران های جاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر استقلال خاکستری بر تغییر نقش حسابرسان داخلی؛ از ناظر به حامی و محافظ
تأثیر استقلال خاکستری بر تغییر نقش حسابرسان داخلی؛ از ناظر به حامی و محافظ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت به روزرسانی چارچوب یکپارچه ی کنترل داخلی COSO
ضرورت به روزرسانی چارچوب یکپارچه ی کنترل داخلی COSO
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست: رهنمودهای حرفه ای ضامن اعتبار و ارتقای حسابرسی داخلی
سخن نخست: رهنمودهای حرفه ای ضامن اعتبار و ارتقای حسابرسی داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-12)


عناوین دوره های آموزشی انجمن حسابرسان داخلی ایران
عناوین دوره های آموزشی انجمن حسابرسان داخلی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست اسامی اعضای حقوقی ( موسسات، شرکت ها و واحد های حسابرسی داخلی)
فهرست اسامی اعضای حقوقی ( موسسات، شرکت ها و واحد های حسابرسی داخلی)
| [PDF-FA] | [XML] |

اطلاع رسانی، شرایط عضویت
اطلاع رسانی، شرایط عضویت
| [PDF-FA] | [XML] |

پیاده سازی مدیریت ریسک بر مبنای کوزو در عمل (نمونه پژوهشی)
پیاده سازی مدیریت ریسک بر مبنای کوزو در عمل (نمونه پژوهشی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با بزرگان حرفه ی حسابرسی داخلی: ریچارد چمبرز
آشنایی با بزرگان حرفه ی حسابرسی داخلی: ریچارد چمبرز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش مهم تر حسابرسی داخلی در ادغام و تملک و مدیریت ریسک (سارا وایت)
نقش مهم تر حسابرسی داخلی در ادغام و تملک و مدیریت ریسک (سارا وایت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود رویه های حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی راهکاری برای توسعه ی حرفه ی حسابرسی
بهبود رویه های حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی راهکاری برای توسعه ی حرفه ی حسابرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روندهای جاری در حسابرسی داخلی ( ویکتور مانتینی و دراگوس لارنتیو زاهاریا)
روندهای جاری در حسابرسی داخلی ( ویکتور مانتینی و دراگوس لارنتیو زاهاریا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش کنگره: حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ / بخش دوم
گزارش کنگره: حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ / بخش دوم
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش کنگره: حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ / بخش اول
گزارش کنگره: حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ / بخش اول
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست: تشکل گرایی و حرفه ای گری
سخن نخست: تشکل گرایی و حرفه ای گری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2014-9)


اطلاعیه ها
اطلاعیه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعیه ها
اطلاعیه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعیه ها
اطلاعیه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مآخذ شناسی: پایان نامه های دانشگاهی در زمینه ی حسابرسی داخلی و موضوع های مرتبط
مآخذ شناسی: پایان نامه های دانشگاهی در زمینه ی حسابرسی داخلی و موضوع های مرتبط
| [PDF-FA] | [XML] |

پنج چیز که مدیران از گفتنش به حسابرسان داخلی اکراه دارند
پنج چیز که مدیران از گفتنش به حسابرسان داخلی اکراه دارند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کوزو 1992 تا کوزو 2013
از کوزو 1992 تا کوزو 2013
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ریسک زیر ساخت های سیستم اطلاعاتی حسابداری
تحلیل ریسک زیر ساخت های سیستم اطلاعاتی حسابداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل کنترل ها - کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی ایران
کنترل کنترل ها - کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی
نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری چارچوب های کنترل داخلی و مدیریت ریسک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
به کارگیری چارچوب های کنترل داخلی و مدیریت ریسک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست، نشریه شماره سوم
سخن نخست، نشریه شماره سوم
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2014-8)


مآخذ شناسی مقاله های فارسی در زمینه حسابرسی داخلی
مآخذ شناسی مقاله های فارسی در زمینه حسابرسی داخلی
| [PDF-FA] | [XML] |

پرسش هایی که مدیران باید در مورد حسابرسی داخلی بپرسند
پرسش هایی که مدیران باید در مورد حسابرسی داخلی بپرسند
| [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی داخلی کارا در بخش خدمات مالی
حسابرسی داخلی کارا در بخش خدمات مالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل های ایمنی سایبری از دیدگاه حسابرسان داخلی
کنترل های ایمنی سایبری از دیدگاه حسابرسان داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد: استقرار سامانه های حسابرسی داخلی: از ضابطه گذاری تا دشواری های اجرایی
میزگرد: استقرار سامانه های حسابرسی داخلی: از ضابطه گذاری تا دشواری های اجرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازتاب: انتشار حسابرسان داخلی پاسخی به پدیده های نوپدید
بازتاب: انتشار حسابرسان داخلی پاسخی به پدیده های نوپدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست - شماره دوم: حسابرسان داخلی نشریه ای برای تبادل و مستندسازی دانش و تجربه
سخن نخست - شماره دوم: حسابرسان داخلی نشریه ای برای تبادل و مستندسازی دانش و تجربه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-5)


مآخذ شناسی
مآخذ شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراسوی مرزها
فراسوی مرزها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت فرهنگ سازمانی برای کنترل داخلی اثربخش
مدیریت فرهنگ سازمانی برای کنترل داخلی اثربخش
| [PDF-FA] | [XML] |

حسابرسی داخلی و چالش های برون سپاری
حسابرسی داخلی و چالش های برون سپاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی
دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست و یکم
ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بسترها و نیاز های حسابرسی داخلی
بسترها و نیاز های حسابرسی داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درباره انجمن حسابرسان داخلی ایران
درباره انجمن حسابرسان داخلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن نخست
سخن نخست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک
نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles